Aktualności
BHP serwis

G10Mniej ciężkich wypadków przy pracy

Ile wypadków przy pracy odnotowano w I kwartale 2019 r.? W których branżach było ich najwięcej? Jakie są najczęstsze przyczyny wypadków?  

Wypadki przy pracy. Dane GUS za I kwartał 2019 r.  

- liczba wypadków około 16 tysięcy (o 100 mniej r/r),
- liczba wypadków śmiertelnych: 32 (bez zmian r/r),
- spadek liczby poszkodowanych w wypadkach ciężkich o 29,3 proc.,
- na każdy milion osób pracujących przypadły dwie ofiary śmiertelne.  

 

Najwięcej wypadków śmiertelnych pracowników fizycznych odnotowano w sektorach:  

- budownictwo (7),
- transport i gospodarka magazynowa (6),
- przetwórstwo przemysłowe (5),
- gospodarka ściekami i odpadami (4),
- górnictwo i wydobywanie (4).  

W których branżach było najwięcej wypadków przy pracy?  

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości wystąpił w górnictwie i wydobywaniu (3,22), dostawie wody, gospodarce ściekami i odpadami, rekultywacji (2,66), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (1,97). Natomiast najbezpieczniej było w branży informacji i komunikacji, gdzie współczynnik wypadkowości wyniósł 0,24 oraz w pozostałej działalności usługowej i działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie wyniósł 0,30.  

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy. Dane GUS  

- kontakt z prądem elektrycznym, temperaturą, niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi - niecałe 5 proc. wszystkich wydarzeń powodujących uraz,
- poszkodowani w wyniku zderzenia z lub uderzenia w nieruchomy obiekt - 35 proc.,
- uderzenia przez obiekt w ruchu - 20 proc.,
- kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym - 17 proc. 

Przyczyną 60 procent wypadków jest nieprawidłowe zachowanie pracownika.  

Źródło: własne

G1Nowe regulacje prawne

Dz. U. 2020, poz. 61
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

Obowiązuje od 17.01.2020 roku.

Dz. U. 2019, poz. 1830
URozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

Obowiązuje od 26.03.2020 roku

Dz. U. 2019, poz. 2448
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  
Obowiązuje od 01.01.2020 roku.

Dz. U. 2019, poz. 2140
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym.  
Obowiązuje od 06.11.2019 roku.

Dz. U. 2019, poz. 1895
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  
Obowiązuje od 07.10.2019 roku.

G4Dobór środków ochrony indywidualnej

Podstawowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy są zawarte w dyrektywie 89/656/EWG (Dyrektywa 89/656/EWG, 2002), przeniesionej do prawa polskiego na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. nr 91, poz. 811), która określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej. 
Odpowiedzialność za stosowanie środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ponosi pracodawca, którego podstawowe obowiązki i zakres odpowiedzialności obejmują: - nieodpłatne dostarczenie pracownikom środków ochrony indywidualnej, - dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej do istniejących zagrożeń na podstawie wyników przeprowadzonej analizy i oceny ryzyka, - przeszkolenie pracowników w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej, - zapewnienie odpowiednich procedur przechowywania, czyszczenia, dekontaminacji i utrzymania, a także koniecznych napraw środków ochrony indywidualnej. 

Pracodawca jest również zobowiązany do określenia warunków stosowania środków ochrony indywidualnej. Wytyczne w tym zakresie powinny uwzględniać poziom ryzyka, częstotliwość ekspozycji, charakterystykę każdego stanowiska pracy i efektywność środka ochrony indywidualnej. 

Źródło: własne

G5Palenie papierosów w zakładach pracy

W dniu 14.05.2010 r. ogłoszona została ustawa z dnia 8.04.2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 81, poz. 529). Przedmiotowa zmiana weszła w życie z dniem 15.11.2010 r.

Zabrania ona między innymi palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładów pracy i zobowiązuje właściciela lub zarządzającego obiektem do umieszczenia w widocznym miejscu odpowiedniego oznaczenia słownego i graficznego informującego o zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Z ustawy wynikają przepisy karne między innymi za:
- nie umieszczanie informacji o zakazie palenia tytoniu - kara grzywny do 2000 zł.,
- palenie wyrobów tytoniowych w miejscach objętych zakazem - grzywna do 500 zł.

Zgodnie z nowelizacją ustawy właściciel lub zarządzający obiektem nie ma obowiązku wyznaczenia palarni. Właściciel lub zarządzający obiektem może wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładu pracy.

Aktualnie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, ze zm.) nie nakładają na pracodawcę obowiązku zapewnienia pomieszczenia palarni w zakładzie pracy.

Źródło: PIP