Działalność
BHP serwis

G7Podstawy naszej działalności

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2007 roku w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 247 z 29.12.2007 r., poz. 1835 z późn. zm.) określa:

§ 14.1. Rzeczoznawca opiniuje projekty, biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu budowlanego lub jego części, a zwłaszcza warunki wynikające z części technologicznej projektu. Opiniowanie polega w szczególności na sprawdzeniu przez rzeczoznawcę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymaganiami ergonomii oraz z Polskimi Normami, a także na sprawdzeniu, czy przyjęte rozwiązania likwidują bądź ograniczają zagrożenia, jakie może spowodować projektowany proces technologiczny.

§ 14.2. Rzeczoznawca opiniuje projekty architektoniczno-budowlane, technologiczne i inne, których rozwiązania maja wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 14.3. Rzeczoznawca, po analizie projektu, umieszcza na rzucie podstawowym obiektu pieczęć zawierającą klauzulę z opinią oraz pieczęć imienną. Wzór klauzuli i pieczęci imiennej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

icon cubeNasza misja

Realizować wymagania jakościowe i środowiskowe wynikające z regulacji prawnych w procesie wykonywania projektów pod względem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań ergonomii.

icon homeNasz cel

Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reprezentowanie członków. Chcemy współtworzyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy.

icon tickNasza przyszłość

Uzyskać status najbardziej dynamicznego stowarzyszenia wprowadzającego rozwiązania konieczne do zapewnienia pracownikom warunków bezpieczniej i higienicznej pracy.