Oznaczenia uprawnień
BHP serwis

 

G8

 

OZNACZENIA GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DS. BHP

OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2008 R.

 

Rodzaje budownictwa Grupy projektowe Oznaczenia
Budownictwo powszechne i komunalne Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki, nauki, oświaty,
szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domy dziecka, hotele,
obiekty handlu hurtowego i detalicznego,
małe zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze z przewidywanym
zatrudnieniem do 20 osób,
oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody,
budownictwo rolne.
1.0
Budownictwo przemysłowe Górnictwo
Hutnictwo
Energetyka
Przemysł materiałów budowlanych
Przemysł metalowy, elektromaszynowy
Przemysł chemiczny
Przemysł lekki
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł elektroniczny i teletechniczny
Inne niż wyżej wymienione
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Budownictwo rolno-spożywcze Przemysł rolno-spożywczy i zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego 3.0
Budownictwo specjalistyczne Łączność, radio, telewizja
Komunikacja i transport (dworce kolejowe, autobusowe i lotnicze, bazy i stacje paliw, stacje obsługi pojazdów itp.)
Gospodarka morska i rzeczna (porty, stocznie, przystanie itp.)
Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia
zakłady opiekuńczo-lecznicze, pogotowie ratunkowe, sanatoria, gabinety
lekarskie, stacje krwiodawstwa, laboratoria diagnostyczne, apteki,
żłobki itp.)
Inne niż wyżej wymienione
4.1

4.2
4.34.4
4.5

 

 

 

 

OZNACZENIA GRUP UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCÓW DS. BHP

OBOWIĄZUJĄCE DO 01.01.2008 R.

 

Rodzaje budownictwa Grupy projektowe Oznaczenia
Budownictwo powszechne i komunalne Obiekty administracyjne, socjalne, kultury i sztuki
Nauka, oświata, szkolnictwo, sport i wypoczynek
Żłobki, przedszkola, domy dziecka i hotele.
Obiekty handlu hurtowego i detalicznego
Zakłady usługowe
Małe zakłady produkcyjne i rzemieślnicze
Oczyszczalnie ścieków, przepompownie, stacje uzdatniania wody
Budownictwo rolne.

 


1.1


1.2
1.3
1.4

Budownictwo przemysłowe Górnictwo
Hutnictwo i materiały ogniotrwałe
Energetyka
Budownictwi i przemysł materiałów budowlanych
Przemysł metalowy, elektromaszynowy
Przemysł chemiczny
Przemysł lekki
Przemysł drzewny i papierniczy
Przemysł elektroniczny i teletechniczny
Przemysł poligraficzny
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
Budownictwo rolno-spożywcze

Przemysł rolno-spożywczy
Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego

3.1
3.2

Budownictwo specjalistyczne Łączność, radio, telewizja
Komunikacja i transport
Gospodarka morska
Zakłady służby zdrowia
Inne
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5